Навигация
GDPR > Член 67. Обмен на информация
Изтегляне на PDF

Член 67 GDPR. Обмен на информация

Article 67 GDPR. Exchange of information

Комисията може да приема актове за изпълнение с общ обхват за да уточни договореностите за обмен на информация по електронен път между надзорните органи, както и между надзорните органи и Комитета, по-специално стандартизирания формат, посочен в член 64.

The Commission may adopt implementing acts of general scope in order to specify the arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board, in particular the standardised format referred to in Article 64.

Свързани статии

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 93, параграф 2.

Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

Свързани статии