Πλοήγηση
GDPR > Άρθρο 67. Ανταλλαγή πληροφοριών
Μεταφόρτωση

Άρθρο 67 GDPR. Ανταλλαγή πληροφοριών

Article 67 GDPR. Exchange of information

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις γενικής εμβέλειας προκειμένου να προσδιορίζει τις ρυθμίσεις ανταλλαγής πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ εποπτικών αρχών και μεταξύ εποπτικών αρχών και του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, ιδίως τον τυποποιημένο μορφότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 64.

The Commission may adopt implementing acts of general scope in order to specify the arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board, in particular the standardised format referred to in Article 64.

Σχετικά Άρθρα

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 93 παράγραφος 2.

Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

Σχετικά Άρθρα