Navigacija
SUVP (GDPR) > Člen 67. Izmenjava informacij
Prenos PDF

Člen 67 SUVP (GDPR). Izmenjava informacij

Article 67 GDPR. Exchange of information

Komisija lahko sprejme izvedbene akte, ki se splošno uporabljajo, s katerimi določi ureditev za izmenjavo informacij z elektronskimi sredstvi med nadzornimi organi ter med nadzornimi organi in odborom, zlasti standardizirano obliko iz člena 64.

The Commission may adopt implementing acts of general scope in order to specify the arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board, in particular the standardised format referred to in Article 64.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 93(2).

Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

Povezana besedila