Navigation
GDPR > Artikel 67. Udveksling af oplysninger
Download PDF

Artikel 67 GDPR. Udveksling af oplysninger

Article 67 GDPR. Exchange of information

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter af generel karakter med henblik på nærmere at angive ordningerne for elektronisk udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndigheder og mellem tilsynsmyndigheder og Databeskyttelsesrådet, navnlig det standardformat, der er omhandlet i artikel 64.

The Commission may adopt implementing acts of general scope in order to specify the arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board, in particular the standardised format referred to in Article 64.

Sammenkædede tekster

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 93, stk. 2.

Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

Sammenkædede tekster