Навигация
GDPR > Член 97. Доклади на Комисията
Изтегляне на PDF

Член 97 GDPR. Доклади на Комисията

Article 97 GDPR. Commission reports

1. До 25 май 2020 г. и на всеки четири години след това, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно оценката и прегледа на настоящия регламент. Докладите са публични.

1. By 25 May 2020 and every four years thereafter, the Commission shall submit a report on the evaluation and review of this Regulation to the European Parliament and to the Council. The reports shall be made public.

2. В контекста на оценките и прегледите, посочени в параграф 1, Комисията разглежда по-специално прилагането и функционирането на:

2. In the context of the evaluations and reviews referred to in paragraph 1, the Commission shall examine, in particular, the application and functioning of:

a) глава V относно предаването на лични данни на трети държави или международни организации, особено по отношение на решенията, приети съгласно член 45, параграф 3 от настоящия регламент, и решенията, приети въз основа на член 25, параграф 6 от Директива 95/46/ЕО;

(a) Chapter V on the transfer of personal data to third countries or international organisations with particular regard to decisions adopted pursuant to Article 45(3) of this Regulation and decisions adopted on the basis of Article 25(6) of Directive 95/46/EC;

Свързани статии

б) глава VII относно сътрудничеството и съгласуваността.

(b) Chapter VII on cooperation and consistency.

3. За целите на параграф 1 Комисията може да поиска информация от държавите членки и от надзорните органи.

3. For the purpose of paragraph 1, the Commission may request information from Member States and supervisory authorities.

4. При извършването на оценките и прегледите по параграфи 1 и 2 Комисията взема предвид позициите и констатациите на Европейския парламент, на Съвета и на други компетентни органи или източници.

4. In carrying out the evaluations and reviews referred to in paragraphs 1 and 2, the Commission shall take into account the positions and findings of the European Parliament, of the Council, and of other relevant bodies or sources.

5. При необходимост Комисията представя подходящи предложения за изменение на настоящия регламент, като отчита по-специално развитието на информационните технологии и напредъка на информационното общество.

5. The Commission shall, if necessary, submit appropriate proposals to amend this Regulation, in particular taking into account of developments in information technology and in the light of the state of progress in the information society.