Navigacija
GDPR > Članak 97.. Izvješća Komisije
Preuzmite PDF

Članak 97. GDPR. Izvješća Komisije

Article 97 GDPR. Commission reports

1. Do 25. svibnja 2020. i svake četiri godine nakon toga Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni i preispitivanju ove Uredbe. Izvješća se javno objavljuju.

1. By 25 May 2020 and every four years thereafter, the Commission shall submit a report on the evaluation and review of this Regulation to the European Parliament and to the Council. The reports shall be made public.

2. U okviru ocjena i preispitivanjâ iz stavka 1. Komisija osobito ispituje primjenu i funkcioniranje:

2. In the context of the evaluations and reviews referred to in paragraph 1, the Commission shall examine, in particular, the application and functioning of:

(a) poglavlja V. o prijenosu osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, a osobito u pogledu odluka donesenih na temelju članka 45. stavka 3. ove Uredbe i odluka donesenih na temelju članka 25. stavka 6. Direktive 95/46/EZ;

(a) Chapter V on the transfer of personal data to third countries or international organisations with particular regard to decisions adopted pursuant to Article 45(3) of this Regulation and decisions adopted on the basis of Article 25(6) of Directive 95/46/EC;

Vezani tekstovi

(b) poglavlja VII. o suradnji i konzistentnosti.

(b) Chapter VII on cooperation and consistency.

3. Za potrebe stavka 1. Komisija može zatražiti informacije od država članica i nadzornih tijela.

3. For the purpose of paragraph 1, the Commission may request information from Member States and supervisory authorities.

4. Pri obavljanju ocjena i preispitivanjâ iz stavka 1. i 2. Komisija uzima u obzir stajališta i nalaze Europskog parlamenta, Vijeća te drugih relevantnih tijela ili izvora.

4. In carrying out the evaluations and reviews referred to in paragraphs 1 and 2, the Commission shall take into account the positions and findings of the European Parliament, of the Council, and of other relevant bodies or sources.

5. Komisija prema potrebi podnosi odgovarajuće prijedloge s ciljem izmjene ove Uredbe, posebno uzimajući u obzir razvoj informacijske tehnologije te s obzirom na napredak informacijskog društva.

5. The Commission shall, if necessary, submit appropriate proposals to amend this Regulation, in particular taking into account of developments in information technology and in the light of the state of progress in the information society.