Suunnistus
GDPR > 97 artikla. Komission kertomukset
Lataa PDF

97 artikla GDPR. Komission kertomukset

Article 97 GDPR. Commission reports

1. Viimeistään 25 päivänä toukokuuta 2020 ja joka neljäs vuosi sen jälkeen komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti kertomukset tämän asetuksen arvioinnista ja uudelleentarkastelusta. Kertomukset julkistetaan.

1. By 25 May 2020 and every four years thereafter, the Commission shall submit a report on the evaluation and review of this Regulation to the European Parliament and to the Council. The reports shall be made public.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen arviointien ja uudelleentarkastelujen yhteydessä komissio tarkastelee erityisesti seuraavien soveltamista ja toimivuutta:

2. In the context of the evaluations and reviews referred to in paragraph 1, the Commission shall examine, in particular, the application and functioning of:

a) kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin tehtäviä henkilötietojen siirtoja koskeva V luku siten, että erityistä huomiota kiinnitetään tämän asetuksen 45 artiklan 3 kohdan ja direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan perusteella hyväksyttyihin päätöksiin;

(a) Chapter V on the transfer of personal data to third countries or international organisations with particular regard to decisions adopted pursuant to Article 45(3) of this Regulation and decisions adopted on the basis of Article 25(6) of Directive 95/46/EC;

Liittyvä artikkeli

b) yhteistyötä ja yhdenmukaisuutta koskeva VII luku.

(b) Chapter VII on cooperation and consistency.

3. Komissio voi pyytää jäsenvaltioilta ja valvontaviranomaisilta tietoja 1 kohdan mukaista tarkoitusta varten.

3. For the purpose of paragraph 1, the Commission may request information from Member States and supervisory authorities.

4. Kun komissio tekee 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja arviointeja ja uudelleenarviointeja, se ottaa huomioon Euroopan parlamentilta ja neuvostolta sekä muilta asiaankuuluvilta elimiltä ja muista lähteistä saadut näkemykset ja löydökset.

4. In carrying out the evaluations and reviews referred to in paragraphs 1 and 2, the Commission shall take into account the positions and findings of the European Parliament, of the Council, and of other relevant bodies or sources.

5. Komissio esittää tarvittaessa ehdotuksia tämän asetuksen muuttamiseksi ottaen erityisesti huomioon tietotekniikassa ja tietoyhteiskunnassa tapahtuvan kehityksen.

5. The Commission shall, if necessary, submit appropriate proposals to amend this Regulation, in particular taking into account of developments in information technology and in the light of the state of progress in the information society.