Навигация
GDPR > Съображение 139
Изтегляне на PDF

Съображение 139

Recital 139

(139) За да се насърчи последователното прилагане на настоящия регламент, Комитетът следва да бъде създаден като независим орган на Съюза.

За да изпълнява целите си, Комитетът следва да притежава правосубектност.

Комитетът следва да се представлява от своя председател.

Той следва да замени Работната група за защита на физическите лица при обработването на лични данни, създадена с Директива 95/46/ЕО.

Той следва да е съставен от ръководителите на надзорните органи на всяка държава членка и на Европейския надзорен орган по защита на данните или съответните им представители.

Комисията следва да участва в дейностите на Комитета без право на глас, а Европейският надзорен орган по защита на данните следва да има специално право на глас.

Комитетът следва да допринася за съгласуваното прилагане на настоящия регламент навсякъде в Съюза, включително като съветва Комисията, по-специално относно нивото на защита в трети държави или международни организации, и като насърчава сътрудничеството на надзорните органи навсякъде в Съюза.

Комитетът следва да действа независимо при изпълнението на задачите си.

(139) In order to promote the consistent application of this Regulation, the Board should be set up as an independent body of the Union.

To fulfil its objectives, the Board should have legal personality.

The Board should be represented by its Chair.

It should replace the Working Party on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data established by Directive 95/46/EC.

It should consist of the head of a supervisory authority of each Member State and the European Data Protection Supervisor or their respective representatives.

The Commission should participate in the Board’s activities without voting rights and the European Data Protection Supervisor should have specific voting rights.

The Board should contribute to the consistent application of this Regulation throughout the Union, including by advising the Commission, in particular on the level of protection in third countries or international organisations, and promoting cooperation of the supervisory authorities throughout the Union.

The Board should act independently when performing its tasks.