Навигация
GDPR > Съображение 117
Изтегляне на PDF

Съображение 117

Recital 117

(117) Създаването в държавите членки на надзорни органи, оправомощени да изпълняват задачите и упражняват своите правомощия при пълна независимост, е първостепенен елемент от защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни.

Държавите членки следва да могат да създават повече от един надзорен орган, за да отговаря на тяхната конституционна, организационна и административна структура.

(117) The establishment of supervisory authorities in Member States, empowered to perform their tasks and exercise their powers with complete independence, is an essential component of the protection of natural persons with regard to the processing of their personal data.

Member States should be able to establish more than one supervisory authority, to reflect their constitutional, organisational and administrative structure.