Навигация
GDPR > Член 99. Влизане в сила и прилагане
Изтегляне на PDF

Член 99 GDPR. Влизане в сила и прилагане

Article 99 GDPR. Entry into force and application

1. Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

1. This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

2. Прилага се от 25 май 2018 година.

2. It shall apply from 25 May 2018.