Навигация
GDPR > Съображение 48
Изтегляне на PDF

Съображение 48

Recital 48

(48) Администратори, които представляват част от група предприятия или институции, свързана с централен орган, могат да имат законен интерес да предадат личните данни в рамките на групата предприятия за вътрешни административни цели, включващи обработването на лични данни на клиенти или служители.

Общите принципи на предаването на лични данни на предприятие, разположено в трета държава, в рамките на група предприятия, остават непроменени.

(48) Controllers that are part of a group of undertakings or institutions affiliated to a central body may have a legitimate interest in transmitting personal data within the group of undertakings for internal administrative purposes, including the processing of clients’ or employees’ personal data.

The general principles for the transfer of personal data, within a group of undertakings, to an undertaking located in a third country remain unaffected.