Навигация
GDPR > Съображение 152
Изтегляне на PDF

Съображение 152

Recital 152

(152) Когато административните наказания не са хармонизирани в настоящия регламент или при необходимост в други случаи, като например при сериозни нарушения на настоящия регламент, държавите членки следва да прилагат система, която предвижда ефективни, съразмерни и възпиращи санкции.

Естеството на тези санкции, наказателни или административни, следва да бъде определено съгласно правото на държавата членка.

(152) Where this Regulation does not harmonise administrative penalties or where necessary in other cases, for example in cases of serious infringements of this Regulation, Member States should implement a system which provides for effective, proportionate and dissuasive penalties.

The nature of such penalties, criminal or administrative, should be determined by Member State law.