Навигация
GDPR > Член 91. Съществуващи правила на църкви и религиозни сдружения за защита на данните
Изтегляне на PDF

Член 91 GDPR. Съществуващи правила на църкви и религиозни сдружения за защита на данните

Article 91 GDPR. Existing data protection rules of churches and religious associations

1. Когато в дадена държава членка към момента на влизане в сила на настоящия регламент църкви и религиозни сдружения или общности прилагат цялостни правила по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването, тези съществуващи правила могат да продължат да се прилагат, при условие че са приведени в съответствие с настоящия регламент.

1. Where in a Member State, churches and religious associations or communities apply, at the time of entry into force of this Regulation, comprehensive rules relating to the protection of natural persons with regard to processing, such rules may continue to apply, provided that they are brought into line with this Regulation.

2. Църквите и религиозните сдружения, които прилагат цялостни правила в съответствие с параграф 1 от настоящия член, подлежат на контрол от страна на независим надзорен орган, който може да е специален, при условие че изпълнява условията, предвидени в глава VI от настоящия регламент.

2. Churches and religious associations which apply comprehensive rules in accordance with paragraph 1 of this Article shall be subject to the supervision of an independent supervisory authority, which may be specific, provided that it fulfils the conditions laid down in Chapter VI of this Regulation.

Съображения Оставете коментар
Съображения

(165) Настоящият регламент зачита и не засяга статута, от който се ползват църквите и религиозните сдружения или общности в държавите членки съгласно съществуващото конституционно право, както е признат в член 17 от ДФЕС.

(165) This Regulation respects and does not prejudice the status under existing constitutional law of churches and religious associations or communities in the Member States, as recognised in Article 17 TFEU.

Оставете коментар
[js-disqus]