Навигация
GDPR > Съображение 134
Изтегляне на PDF

Съображение 134

Recital 134

(134) Всеки надзорен орган следва да участва в съвместни операции с други надзорни органи, когато е целесъобразно.

Надзорният орган, до който е отправено искането, следва да е длъжен да отговори в определен срок на искането.

(134) Each supervisory authority should, where appropriate, participate in joint operations with other supervisory authorities.

The requested supervisory authority should be obliged to respond to the request within a specified time period.