Навигация
GDPR > Съображение 7
Изтегляне на PDF

Съображение 7

Recital 7

(7) Тези промени изискват силна и по-съгласувана рамка за защита на данните в Съюза, подкрепена от силно правоприлагане, като се има предвид значението на изграждането на доверие, което да позволи на цифровата икономика да се развива на вътрешния пазар.

Физическите лица следва да имат контрол върху собствените си лични данни.

Правната и практическата сигурност за физическите лица, икономическите оператори и публичните органи следва да бъдат засилени.

(7) Those developments require a strong and more coherent data protection framework in the Union, backed by strong enforcement, given the importance of creating the trust that will allow the digital economy to develop across the internal market.

Natural persons should have control of their own personal data.

Legal and practical certainty for natural persons, economic operators and public authorities should be enhanced.