Навигация
GDPR > Член 69. Независимост
Изтегляне на PDF

Член 69 GDPR. Независимост

Article 69 GDPR. Independence

1. Комитетът действа независимо при изпълнението на задачите си или упражняването на правомощията си съгласно членове 70 и 71.

1. The Board shall act independently when performing its tasks or exercising its powers pursuant to Articles 70 and 71.

Свързани статии

2. Без да се засягат исканията на Комисията, посочени в член 70, параграф 1, буква б) и член 70, параграф 2, Комитетът не търси и не приема указания от никого при изпълнението на своите задачи или упражняването на своите правомощия.

2. Without prejudice to requests by the Commission referred to in Article 70(1) and (2), the Board shall, in the performance of its tasks or the exercise of its powers, neither seek nor take instructions from anybody.

Свързани статии