Навигация
GDPR > Съображение 72
Изтегляне на PDF

Съображение 72

Recital 72

(72) Профилирането се подчинява на правилата на настоящия регламент относно обработването на лични данни, например правните основания за обработването или принципите за защитата на данни.

Европейският комитет по защита на данните, създаден с настоящия регламент („Комитетът“), следва да може да издава насоки в това отношение.

(72) Profiling is subject to the rules of this Regulation governing the processing of personal data, such as the legal grounds for processing or data protection principles.

The European Data Protection Board established by this Regulation (the ‘Board’) should be able to issue guidance in that context.