Навигация
GDPR > Съображение 22
Изтегляне на PDF

Съображение 22

Recital 22

(22) Всякакъв вид обработване на лични данни в контекста на дейностите на мястото на установяване на администратор или на обработващ лични данни в Съюза следва да се извършва в съответствие с настоящия регламент, независимо от това дали самото обработване се извършва в рамките на Съюза.

Установяването предполага ефективното и действителното упражняване на дейност по силата на стабилни договорености.

Правната форма на тези договорености, независимо дали става въпрос за клон или дъщерно дружество с правосубектност, не е определящ фактор в това отношение.

(22) Any processing of personal data in the context of the activities of an establishment of a controller or a processor in the Union should be carried out in accordance with this Regulation, regardless of whether the processing itself takes place within the Union.

Establishment implies the effective and real exercise of activity through stable arrangements.

The legal form of such arrangements, whether through a branch or a subsidiary with a legal personality, is not the determining factor in that respect.

Articles Свързани статии Оставете коментар
Articles Свързани статии Оставете коментар
[js-disqus]