Навигация
GDPR > Член 74. Задачи на председателя
Изтегляне на PDF

Член 74 GDPR. Задачи на председателя

Article 74 GDPR. Tasks of the Chair

1. Председателят има следните задачи:

1. The Chair shall have the following tasks:

a) да свиква заседанията на Комитета и да изготвя дневния ред;

(a) to convene the meetings of the Board and prepare its agenda;

б) да уведомява водещия надзорен орган и засегнатите надзорни органи за решенията, приети от Комитета съгласно член 58а;

(b) to notify decisions adopted by the Board pursuant to Article 65 to the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned;

Свързани статии

в) да осигурява своевременното изпълнение на задачите на Комитета, по-специално във връзка с механизма за съгласуваност, посочен в член 63.

(c) to ensure the timely performance of the tasks of the Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Свързани статии

2. Комитетът определя разпределението на задачите между председателя и заместник-председателите в своя процедурен правилник.

2. The Board shall lay down the allocation of tasks between the Chair and the deputy chairs in its rules of procedure.