Навигация
GDPR > Съображение 95
Изтегляне на PDF

Съображение 95

Recital 95

(95) При необходимост и при поискване, обработващият лични данни следва да подпомага администратора, за да се гарантира спазването на задълженията, произтичащи от извършването на оценки на въздействието върху защитата на личните данни и от предварителната консултация с надзорния орган.

(95) The processor should assist the controller, where necessary and upon request, in ensuring compliance with the obligations deriving from the carrying out of data protection impact assessments and from prior consultation of the supervisory authority.