Навигация
GDPR > Член 72. Процедура
Изтегляне на PDF

Член 72 GDPR. Процедура

Article 72 GDPR. Procedure

1. Комитетът взема решения с обикновено мнозинство на членовете си, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент.

1. The Board shall take decisions by a simple majority of its members, unless otherwise provided for in this Regulation.

2. Комитетът приема свой процедурен правилник с мнозинство от две трети от своите членове и определя своите методи на работа.

2. The Board shall adopt its own rules of procedure by a two-thirds majority of its members and organise its own operational arrangements.