Навигация
GDPR > Съображение 140
Изтегляне на PDF

Съображение 140

Recital 140

(140) Комитетът следва да бъде подпомаган от секретариат, осигурен от Европейския надзорен орган по защита на данните.

Служителите на Европейския надзорен орган по защита на данните, участващи в изпълнението на задачите, възложени на Комитета с настоящия регламент, следва да ги изпълняват изключително под ръководството на председателя на Комитета и да се отчитат пред него.

(140) The Board should be assisted by a secretariat provided by the European Data Protection Supervisor.

The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation should perform its tasks exclusively under the instructions of, and report to, the Chair of the Board.