Навігація
Завантажити в PDF

Преамбула 50

Recital 50

(50) Дозвіл на опрацювання персональних даних для інших цілей, на відміну від тих, для яких здійснювали первинне збирання персональних даних, необхідно надавати лише тоді, коли опрацювання є сумісним із первинними цілями збирання персональних даних.

У такому разі немає необхідності в будь-якій законодавчій базі, окремій від такої, якою вже дозволено збирання персональних даних.

Якщо опрацювання персональних даних є необхідним для виконання завдання в публічних інтересах або здійснення офіційних повноважень, покладених на контролера, законодавство Союзу або держави-члена може визначити та уточнити завдання і цілі, для виконання яких необхідно вважати сумісним та законним подальше опрацювання.

Подальше опрацювання для архівних цілей у публічних інтересах, цілей наукового або історичного дослідження, статистичних цілей необхідно вважати сумісними законними операціями опрацювання.

Законодавча база, передбачена законодавством Союзу або держави-члени щодо опрацювання персональних даних, може слугувати законодавчою базою для подальшого опрацювання.

Для встановлення сумісності цілі подальшого опрацювання, для якого відбувається первинне збирання персональних даних, контролер, виконавши всі вимоги щодо законності первинного опрацювання, повинен враховувати, між іншим: будь-який зв’язок між тими цілями та цілями запланованого подальшого опрацювання; контекст, у якому збирають персональні дані, зокрема розумні очікування суб’єктів даних, засновані на їхніх домовленостях з контролером щодо їх подальшого використання; специфіку персональних даних; наслідки запланованого подальшого опрацювання для суб’єктів даних; та існування належних гарантій, як у первинній, так і в подальшій операціях опрацювання.

(50) The processing of personal data for purposes other than those for which the personal data were initially collected should be allowed only where the processing is compatible with the purposes for which the personal data were initially collected.

In such a case, no legal basis separate from that which allowed the collection of the personal data is required.

If the processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller, Union or Member State law may determine and specify the tasks and purposes for which the further processing should be regarded as compatible and lawful.

Further processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes should be considered to be compatible lawful processing operations.

The legal basis provided by Union or Member State law for the processing of personal data may also provide a legal basis for further processing.

In order to ascertain whether a purpose of further processing is compatible with the purpose for which the personal data are initially collected, the controller, after having met all the requirements for the lawfulness of the original processing, should take into account, inter alia: any link between those purposes and the purposes of the intended further processing; the context in which the personal data have been collected, in particular the reasonable expectations of data subjects based on their relationship with the controller as to their further use; the nature of the personal data; the consequences of the intended further processing for data subjects; and the existence of appropriate safeguards in both the original and intended further processing operations.

Якщо суб’єкт даних надав згоду, або якщо опрацювання здійснюють на основі законодавства Союзу чи держави-члена, що становить необхідний і пропорційний інструмент демократичного суспільства для охорони, зокрема, важливих цілей загального суспільного інтересу, контролер повинен отримувати дозвіл на подальше опрацювання персональних даних, незалежно від сумісності цілей.

У будь-якому разі необхідно забезпечити застосування принципів, встановлених цим Регламентом, та, зокрема, інформування суб’єкта даних про такі інші цілі та про його або її права, у тому числі про право на заперечення.

Повідомлення контролера про можливі кримінальні діяння або загрози громадській безпеці, а також передавання компетентному органу відповідних персональних даних в окремих випадках або в декількох ситуаціях, що стосуються такого самого кримінального діяння або загроз громадській безпеці, необхідно вважати такими, що відповідають законному інтересу контролера.

Проте таке передавання, що відповідає законному інтересу контролера, або подальше опрацювання персональних даних необхідно заборонити, якщо опрацювання є несумісним із встановленими законом, професійними або іншими обов’язковими до виконання зобов’язаннями щодо збереження таємниці.

Where the data subject has given consent or the processing is based on Union or Member State law which constitutes a necessary and proportionate measure in a democratic society to safeguard, in particular, important objectives of general public interest, the controller should be allowed to further process the personal data irrespective of the compatibility of the purposes.

In any case, the application of the principles set out in this Regulation and in particular the information of the data subject on those other purposes and on his or her rights including the right to object, should be ensured.

Indicating possible criminal acts or threats to public security by the controller and transmitting the relevant personal data in individual cases or in several cases relating to the same criminal act or threats to public security to a competent authority should be regarded as being in the legitimate interest pursued by the controller.

However, such transmission in the legitimate interest of the controller or further processing of personal data should be prohibited if the processing is not compatible with a legal, professional or other binding obligation of secrecy.