Nascleanúint
RGCS (GDPR) > Airteagal 74. Cúraimí an Chathaoirligh
Íoslódáil PDF

Airteagal 74 RGCS (GDPR). Cúraimí an Chathaoirligh

Article 74 GDPR. Tasks of the Chair

1. Is iad na cúraimí seo a leanas a bheidh ar an gcathaoirleach:

1. The Chair shall have the following tasks:

(a) cruinnithe an Bhoird a thionól agus a chlár oibre a ullmhú;

(a) to convene the meetings of the Board and prepare its agenda;

(b) cinntí a ghlac an Bord de bhun Airteagal 65 a chur in iúl don phríomhúdarás maoirseachta agus do na húdaráis mhaoirseachta lena mbaineann;

(b) to notify decisions adopted by the Board pursuant to Article 65 to the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned;

Téacsanna gaolmhara

(c) feidhmiú tráthúil chúraimí an Bhoird a áirithiú, go háirithe i ndáil leis an sásra comhsheasmhachta dá dtagraítear in Airteagal 65.

(c) to ensure the timely performance of the tasks of the Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Téacsanna gaolmhara

2. Déanfaidh an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí leithroinnt na gcúraimí idir an cathaoirleach agus na leaschathaoirligh a leagadh síos ina rialacha nós imeachta.

2. The Board shall lay down the allocation of tasks between the Chair and the deputy chairs in its rules of procedure.