Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Článek 74. Úkoly předsedy
Stáhnout

Článek 74 ONOOÚ (GDPR). Úkoly předsedy

Article 74 GDPR. Tasks of the Chair

1. Předseda plní následující úkoly:

1. The Chair shall have the following tasks:

a) svolává zasedání sboru a připravuje pro ně pořad jednání;

(a) to convene the meetings of the Board and prepare its agenda;

b) oznamuje rozhodnutí přijatá sborem podle článku 65 vedoucímu dozorovému úřadu a dotčeným dozorovým úřadům;

(b) to notify decisions adopted by the Board pursuant to Article 65 to the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned;

Související texty

c) zajišťuje včasné plnění úkolů sborem, zejména v souvislosti s mechanismem jednotnosti uvedeným v článku 63.

(c) to ensure the timely performance of the tasks of the Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Související texty

2. Sbor stanoví ve svém jednacím řádu rozdělení úkolů mezi předsedu a místopředsedy.

2. The Board shall lay down the allocation of tasks between the Chair and the deputy chairs in its rules of procedure.