Πλοήγηση
GDPR > Άρθρο 74. Καθήκοντα του Προέδρου
Μεταφόρτωση

Άρθρο 74 GDPR. Καθήκοντα του Προέδρου

Article 74 GDPR. Tasks of the Chair

1. Τα καθήκοντα του Προέδρου είναι τα ακόλουθα:

1. The Chair shall have the following tasks:

α) συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή του,

(a) to convene the meetings of the Board and prepare its agenda;

β) κοινοποιεί τις αποφάσεις που εκδίδονται από το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δυνάμει του άρθρου 65 στην επικεφαλής εποπτική αρχή και στις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές,

(b) to notify decisions adopted by the Board pursuant to Article 65 to the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned;

Σχετικά Άρθρα

γ) διασφαλίζει την έγκαιρη εκτέλεση των καθηκόντων του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, ιδίως σε σχέση με τον μηχανισμό συνεκτικότητας του άρθρου 63.

(c) to ensure the timely performance of the tasks of the Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Σχετικά Άρθρα

2. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων καθορίζει στον εσωτερικό κανονισμό του την κατανομή καθηκόντων μεταξύ του Προέδρου και των αναπληρωτών προέδρων.

2. The Board shall lay down the allocation of tasks between the Chair and the deputy chairs in its rules of procedure.