Navigācija
VDAR (GDPR) > 74 pants. Priekšsēdētāja uzdevumi
Lejupielādēt kā PDF

74 pants VDAR. Priekšsēdētāja uzdevumi

Article 74 GDPR. Tasks of the Chair

1. Priekšsēdētājam ir šādi uzdevumi:

1. The Chair shall have the following tasks:

a) sasaukt kolēģijas sanāksmes un sagatavot darba kārtību;

(a) to convene the meetings of the Board and prepare its agenda;

b) paziņot vadošajai uzraudzības iestādei un attiecīgajām uzraudzības iestādēm lēmumus, ko kolēģija pieņēmusi saskaņā ar 65. pantu;

(b) to notify decisions adopted by the Board pursuant to Article 65 to the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned;

Savienojumi

c) nodrošināt kolēģijas uzdevumu savlaicīgu izpildi, jo īpaši saistībā ar konsekvences mehānismu, kas minēts 63. pantā.

(c) to ensure the timely performance of the tasks of the Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Savienojumi

2. Kolēģija savā reglamentā nosaka pienākumu sadali starp priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietniekiem.

2. The Board shall lay down the allocation of tasks between the Chair and the deputy chairs in its rules of procedure.