Navigation
GDPR > Artikel 74. Formandens opgaver
Download PDF

Artikel 74 GDPR. Formandens opgaver

Article 74 GDPR. Tasks of the Chair

1. Formanden har følgende opgaver:

1. The Chair shall have the following tasks:

a) at indkalde til møder i Databeskyttelsesrådet og udarbejde dagsordenen herfor

(a) to convene the meetings of the Board and prepare its agenda;

b) at underrette den ledende tilsynsmyndighed og de berørte tilsynsmyndigheder om de afgørelser, der vedtages af Databeskyttelsesrådet i henhold til artikel 65

(b) to notify decisions adopted by the Board pursuant to Article 65 to the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned;

Sammenkædede tekster

c) at sikre, at Databeskyttelsesrådets opgaver udføres rettidigt, navnlig i forbindelse med den sammenhængsmekanisme, der er omhandlet i artikel 63.

(c) to ensure the timely performance of the tasks of the Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Sammenkædede tekster

2. Databeskyttelsesrådet fastlægger fordelingen af opgaver mellem formanden og næstformændene i sin forretningsorden.

2. The Board shall lay down the allocation of tasks between the Chair and the deputy chairs in its rules of procedure.