Navigasjon
GDPR > Artikkel 74. Lederens oppgaver
Last ned PDF

Artikkel 74 GDPR. Lederens oppgaver

Article 74 GDPR. Tasks of the Chair

1. Lederen skal ha følgende oppgaver:

1. The Chair shall have the following tasks:

a) innkalle til møter i Personvernrådet og utarbeide dagsordenen for møtene,

(a) to convene the meetings of the Board and prepare its agenda;

b) underrette den ledende tilsynsmyndigheten og de berørte tilsynsmyndighetene om beslutninger truffet av Personvernrådet i henhold til artikkel 65,

(b) to notify decisions adopted by the Board pursuant to Article 65 to the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned;

Relaterte tekster

c) sikre at Personvernrådets oppgaver utføres i rett tid, særlig i forbindelse med konsistensmekanismen nevnt i artikkel 63.

(c) to ensure the timely performance of the tasks of the Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Relaterte tekster

2. Personvernrådet skal fastsette fordelingen av oppgavene mellom lederen og nestlederne i sin forretningsorden.

2. The Board shall lay down the allocation of tasks between the Chair and the deputy chairs in its rules of procedure.