Navigatie
AVG (GDPR) > Artikel 74. Taken van de voorzitter
Download PDF

Artikel 74 AVG (GDPR). Taken van de voorzitter

Article 74 GDPR. Tasks of the Chair

1. De voorzitter heeft de volgende taken:

1. The Chair shall have the following tasks:

a) bijeenroepen van de bijeenkomsten van het Comité en het opstellen van zijn agenda;

(a) to convene the meetings of the Board and prepare its agenda;

b) ter kennis brengen van de door het Comité overeenkomstig artikel 65 vastgestelde besluiten aan de leidende toezichthoudende autoriteit en de betrokken toezichthoudende autoriteiten;

(b) to notify decisions adopted by the Board pursuant to Article 65 to the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned;

Verbindingen

c) ervoor zorgen dat de taken van het Comité tijdig worden uitgevoerd, met name wat het in artikel 63 bedoelde coherentiemechanisme betreft.

(c) to ensure the timely performance of the tasks of the Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Verbindingen

2. Het Comité stelt in zijn reglement van orde de taakverdeling tussen de voorzitter en de vicevoorzitters vast.

2. The Board shall lay down the allocation of tasks between the Chair and the deputy chairs in its rules of procedure.