Navigare
GDPR > Articolul 74. Sarcinile președintelui
Descarcă PDF

Articolul 74 GDPR. Sarcinile președintelui

Article 74 GDPR. Tasks of the Chair

(1) Președintele are următoarele sarcini:

1. The Chair shall have the following tasks:

(a) să convoace reuniunile comitetului și să stabilească ordinea de zi;

(a) to convene the meetings of the Board and prepare its agenda;

(b) să notifice deciziile adoptate de comitet, în conformitate cu articolul 65, autorității de supraveghere principale și autorităților de supraveghere vizate;

(b) to notify decisions adopted by the Board pursuant to Article 65 to the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned;

Conexiuni

(c) să asigure îndeplinirea la timp a sarcinilor comitetului, în special în ceea ce privește mecanismul pentru asigurarea coerenței menționat la articolul 63.

(c) to ensure the timely performance of the tasks of the Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Conexiuni

(2) Comitetul stabilește în regulamentul său de procedură repartizarea sarcinilor între președinte și vicepreședinți.

2. The Board shall lay down the allocation of tasks between the Chair and the deputy chairs in its rules of procedure.