Navigácia
GDPR > Článok 74. Úlohy predsedu
Download PDF

Článok 74 GDPR. Úlohy predsedu

Article 74 GDPR. Tasks of the Chair

1. Predseda má tieto úlohy:

1. The Chair shall have the following tasks:

a) zvoláva zasadnutia výboru a pripravuje ich program;

(a) to convene the meetings of the Board and prepare its agenda;

b) oznamuje rozhodnutia, ktoré prijme výbor podľa článku 65, vedúcemu dozornému orgánu a dotknutým dozorným orgánom;

(b) to notify decisions adopted by the Board pursuant to Article 65 to the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned;

Súvisiace texty

c) zabezpečuje včasné plnenie úloh výboru, najmä v súvislosti s mechanizmom konzistentnosti uvedeným v článku 63.

(c) to ensure the timely performance of the tasks of the Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Súvisiace texty

2. Výbor stanoví vo svojom rokovacom poriadku rozdelenie úloh medzi predsedu a podpredsedov.

2. The Board shall lay down the allocation of tasks between the Chair and the deputy chairs in its rules of procedure.