Navigacija
BDAR (GDPR) > 74 straipsnis. Pirmininko užduotys
Atsisiųsti kaip PDF

74 straipsnis BDAR. Pirmininko užduotys

Article 74 GDPR. Tasks of the Chair

1. Pirmininko užduotys yra šios:

1. The Chair shall have the following tasks:

a) šaukti Valdybos posėdžius ir rengti jų darbotvarkę;

(a) to convene the meetings of the Board and prepare its agenda;

b) pranešti pagal 65 straipsnį Valdybos priimtus sprendimus vadovaujančiai priežiūros institucijai ir susijusioms priežiūros institucijoms;

(b) to notify decisions adopted by the Board pursuant to Article 65 to the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned;

Jungtys

c) užtikrinti, kad Valdyba laiku atliktų savo užduotis, visų pirma susijusias su 63 straipsnyje nurodytu nuoseklumo užtikrinimo mechanizmu.

(c) to ensure the timely performance of the tasks of the Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Jungtys

2. Valdyba savo darbo tvarkos taisyklėse nustato, kaip paskirstomos pirmininko ir jo pavaduotojų užduotys.

2. The Board shall lay down the allocation of tasks between the Chair and the deputy chairs in its rules of procedure.