Navigacija
SUVP (GDPR) > Člen 74. Naloge predsednika
Prenos PDF

Člen 74 SUVP (GDPR). Naloge predsednika

Article 74 GDPR. Tasks of the Chair

1. Naloge predsednika so:

1. The Chair shall have the following tasks:

(a) sklicevanje sestankov odbora in priprava dnevnega reda;

(a) to convene the meetings of the Board and prepare its agenda;

(b) uradno sporočanje odločitev, ki jih v skladu s členom 65 sprejme odbor, vodilnemu nadzornemu organu in zadevnim nadzornim organom;

(b) to notify decisions adopted by the Board pursuant to Article 65 to the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned;

Povezana besedila

(c) zagotavljanje pravočasne izpolnitve nalog odbora, zlasti v zvezi z mehanizmom za skladnost iz člena 63.

(c) to ensure the timely performance of the tasks of the Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Povezana besedila

2. Odbor v svojem poslovniku določi razdelitev nalog med predsednikom in namestnikoma predsednika.

2. The Board shall lay down the allocation of tasks between the Chair and the deputy chairs in its rules of procedure.