Navigatsioon
GDPR > Artikkel 74. Eesistuja ülesanded
Allalaadimine

Artikkel 74 GDPR. Eesistuja ülesanded

Article 74 GDPR. Tasks of the Chair

1. Eesistujal on järgmised ülesanded:

1. The Chair shall have the following tasks:

a) kutsuda kokku andmekaitsenõukogu koosolekud ja valmistada ette päevakord;

(a) to convene the meetings of the Board and prepare its agenda;

b) teavitada artikli 65 kohaselt andmekaitsenõukogu poolt vastu võetud otsustest juhtivat järelevalveasutust ja asjaomaseid järelevalveasutusi;

(b) to notify decisions adopted by the Board pursuant to Article 65 to the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned;

Ühendused

c) tagada andmekaitsenõukogu ülesannete õigeaegne täitmine, eelkõige seoses artiklis 63 osutatud järjepidevuse mehhanismiga.

(c) to ensure the timely performance of the tasks of the Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Ühendused

2. Andmekaitsenõukogu näeb oma töökorras ette ülesannete jaotuse eesistuja ja tema asetäitjate vahel.

2. The Board shall lay down the allocation of tasks between the Chair and the deputy chairs in its rules of procedure.