Navigering
GDPR > Artikel 74. Ordförandens uppgifter
Hämta PDF

Artikel 74 GDPR. Ordförandens uppgifter

Article 74 GDPR. Tasks of the Chair

1. Ordföranden ska ha i uppgift att

1. The Chair shall have the following tasks:

a) sammankalla till styrelsens möten och planera dagordningen,

(a) to convene the meetings of the Board and prepare its agenda;

b) meddela beslut som antas av styrelsen i enlighet med artikel 65 till den ansvariga tillsynsmyndigheten och de berörda tillsynsmyndigheterna,

(b) to notify decisions adopted by the Board pursuant to Article 65 to the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned;

Relaterade texter

c) se till att styrelsens uppgifter fullgörs i tid, särskilt i fråga om den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63.

(c) to ensure the timely performance of the tasks of the Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Relaterade texter

2. Fördelningen av uppgifter mellan ordföranden och de vice ordförandena ska fastställas i styrelsens arbetsordning.

2. The Board shall lay down the allocation of tasks between the Chair and the deputy chairs in its rules of procedure.