Navigācija
VDAR (GDPR) > 72 pants. Procedūra
Lejupielādēt kā PDF

72 pants VDAR. Procedūra

Article 72 GDPR. Procedure

1. Kolēģija pieņem lēmumus ar vienkāršu kolēģijas locekļu balsu vairākumu, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

1. The Board shall take decisions by a simple majority of its members, unless otherwise provided for in this Regulation.

2. Kolēģija pieņem savu reglamentu ar tās locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu un nosaka savu darbības kārtību.

2. The Board shall adopt its own rules of procedure by a two-thirds majority of its members and organise its own operational arrangements.