Navigācija
VDAR (GDPR) > 69 pants. Neatkarība
Lejupielādēt kā PDF

69 pants VDAR. Neatkarība

Article 69 GDPR. Independence

1. Kolēģija, pildot savus uzdevumus vai īstenojot savas pilnvaras saskaņā ar 70. un 71. pantu, rīkojas neatkarīgi.

1. The Board shall act independently when performing its tasks or exercising its powers pursuant to Articles 70 and 71.

Savienojumi

2. Neskarot Komisijas pieprasījumus, kas minēti 70. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 70. panta 2. punktā, kolēģija, pildot savus uzdevumus vai īstenojot savas pilnvaras, ne no viena nelūdz un nepieņem norādījumus.

2. Without prejudice to requests by the Commission referred to in Article 70(1) and (2), the Board shall, in the performance of its tasks or the exercise of its powers, neither seek nor take instructions from anybody.

Savienojumi