Navigācija
VDAR (GDPR) > 99 pants. Stāšanās spēkā un piemērošana
Lejupielādēt kā PDF

99 pants VDAR. Stāšanās spēkā un piemērošana

Article 99 GDPR. Entry into force and application

1. Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

1. This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

2. To piemēro no 2018. gada 25. maija.

2. It shall apply from 25 May 2018.