Navigacija
SUVP (GDPR) > Člen 99. Začetek veljavnosti in uporaba
Prenos PDF

Člen 99 SUVP (GDPR). Začetek veljavnosti in uporaba

Article 99 GDPR. Entry into force and application

1. Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

1. This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

2. Uporablja se od 25. maja 2018.

2. It shall apply from 25 May 2018.