Navigácia
GDPR > Odôvodnenie 7
Download PDF

Odôvodnenie 7

Recital 7

(7) Tento vývoj si vyžaduje silný a súdržnejší rámec ochrany údajov v Únii, ktorý sa bude intenzívne presadzovať vzhľadom na význam vybudovania dôvery, ktorá umožní rozvoj digitálnej ekonomiky v rámci vnútorného trhu.

Fyzické osoby by mali mať kontrolu nad svojimi vlastnými osobnými údajmi.

Mala by sa posilniť právna a praktická istota pre fyzické osoby, hospodárske subjekty a orgány verejnej moci.

(7) Those developments require a strong and more coherent data protection framework in the Union, backed by strong enforcement, given the importance of creating the trust that will allow the digital economy to develop across the internal market.

Natural persons should have control of their own personal data.

Legal and practical certainty for natural persons, economic operators and public authorities should be enhanced.