Navigácia
GDPR > Odôvodnenie 134
Download PDF

Odôvodnenie 134

Recital 134

(134) Každý dozorný orgán by sa mal zúčastňovať na spoločných operáciách s inými dozornými orgánmi, keď je to vhodné.

Dožiadaný dozorný orgán by mal mať povinnosť odpovedať na žiadosť v rámci vymedzenej časovej lehoty.

(134) Each supervisory authority should, where appropriate, participate in joint operations with other supervisory authorities.

The requested supervisory authority should be obliged to respond to the request within a specified time period.