Navigácia
GDPR > Článok 99. Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie
Download PDF

Článok 99 GDPR. Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Article 99 GDPR. Entry into force and application

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

1. This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

2. Uplatňuje sa od 25.mája 2018.

2. It shall apply from 25 May 2018.