Navigácia
GDPR > Článok 29. Spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
Download PDF

Článok 29 GDPR. Spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa

Article 29 GDPR. Processing under the authority of the controller or processor

Sprostredkovateľ a každá osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, môže spracúvať tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa s výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu.

The processor and any person acting under the authority of the controller or of the processor, who has access to personal data, shall not process those data except on instructions from the controller, unless required to do so by Union or Member State law.

ISO 27701 Pokyny & Case Law Zanechať komentár
ISO 27701

(RU)

ISO/IEC 27701, принятый в 2019, добавил дополнительное руководство к ISO/IEC 27002 для контролеров персональных данных (ПИИ).

Приводим соответствующий параграф к статье 29 GDPR:

8.2.2 Цели организации

Средство управления

Организация должна обеспечить, чтобы ПИИ, обработанные от имени клиента, обрабатывались только для целей, указанных в документированных инструкциях клиента.

Руководство по внедрению

Контракт между организацией и клиентом должен включать, но не ограничиваться, целью и временными рамками, которые должны быть достигнуты услугой.

(EN) […]


to read the full text

Pokyny & Case Law Zanechať komentár
[js-disqus]