Navigácia
GDPR > Odôvodnenie 152
Download PDF

Odôvodnenie 152

Recital 152

(152) Členské štáty by mali zaviesť systém, ktorým sa zabezpečia účinné, primerané a odrádzajúce sankcie v prípadoch, keď sa týmto nariadením neharmonizujú správne sankcie alebo, ak je to potrebné aj v iných prípadoch, napríklad v prípade závažného porušenia tohto nariadenia.

Povaha týchto sankcií, trestná alebo správna, by sa mala určiť v práve členského štátu.

(152) Where this Regulation does not harmonise administrative penalties or where necessary in other cases, for example in cases of serious infringements of this Regulation, Member States should implement a system which provides for effective, proportionate and dissuasive penalties.

The nature of such penalties, criminal or administrative, should be determined by Member State law.