Navigácia
GDPR > Článok 72. Postup
Download PDF

Článok 72 GDPR. Postup

Article 72 GDPR. Procedure

1. Výbor prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou svojich členov, pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak.

1. The Board shall take decisions by a simple majority of its members, unless otherwise provided for in this Regulation.

2. Výbor prijme dvojtretinovou väčšinou svojich členov vlastný rokovací poriadok a stanoví svoje prevádzkové postupy.

2. The Board shall adopt its own rules of procedure by a two-thirds majority of its members and organise its own operational arrangements.