Navigácia
GDPR > Odôvodnenie 172
Download PDF

Odôvodnenie 172

Recital 172

(172) Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný v súlade s článkom 28 ods.

2 nariadenia (ES) č.

45/2001 a vydal stanovisko 7.

marca 2012 (17).

(172) The European Data Protection Supervisor was consulted in accordance with Article 28(2) of Regulation (EC) No 45/2001 and delivered an opinion on 7 March 2012 [17].