Navigácia
GDPR > Odôvodnenie 160
Download PDF

Odôvodnenie 160

Recital 160

(160) Keď sa osobné údaje spracúvajú na účely historického výskumu, toto nariadenie by sa malo uplatňovať aj na takéto spracúvanie.

Malo by to zahŕňať aj historický výskum a výskum na genealogické účely, berúc do úvahy, že toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať na zosnulé osoby.

(160) Where personal data are processed for historical research purposes, this Regulation should also apply to that processing.

This should also include historical research and research for genealogical purposes, bearing in mind that this Regulation should not apply to deceased persons.