Navigácia
GDPR > Odôvodnenie 167
Download PDF

Odôvodnenie 167

Recital 167

(167) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa v prípadoch stanovených v tomto nariadení mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci.

Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č.

182/2011.

Komisia by v tejto súvislosti mala zvážiť osobitné opatrenia pre mikropodniky a malé a stredné podniky.

(167) In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission when provided for by this Regulation.

Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011.

In that context, the Commission should consider specific measures for micro, small and medium-sized enterprises.