Navigácia
GDPR > Odôvodnenie 1
Download PDF

Odôvodnenie 1

Recital 1

(1) Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva.

V článku 8 ods.

1 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) a v článku 16 ods.

1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

(1) The protection of natural persons in relation to the processing of personal data is a fundamental right.

Article 8(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) and Article 16(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) provide that everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.

Súvisiace texty
Súvisiace články Pokyny & Case Law Zanechať komentár
Súvisiace články Pokyny & Case Law Zanechať komentár
[js-disqus]